xrdadacz@wp.pl

REGULAMIN CMENTARZA
Parafii Rzymskokatolickiej
pw. NMP Królowej Korony Polskiej
w Nowej Wsi

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.
Niniejszy regulamin opracowano w zgodności z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1473 j.t. )

1. Cmentarz parafialny w Nowej Wsi jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego przeznaczonym do pochówku wiernych Parafii i innych osób spoza Parafii, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru.

2. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Nowej Wsi, a czynności zarządu i administrowaniem nim wykonuje Proboszcz Parafii.

3. Cmentarz jest otwarty od świtu do zmroku.

Na teren cmentarza zakazuje się wjazdu pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi bez zgody administratora (za wyjątkiem wózków inwalidzkich i dziecięcych), wprowadzania zwierząt, samowolnego usuwania drzew i krzewów, spożywania alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających, słuchania głośnej muzyki i hałasowania.

Ponadto zabrania się prowadzenia handlu, akwizycji, umieszczania reklam.

4. Do kompetencji zarządu cmentarzem parafialnym należy:
– udzielanie miejsca pochówku,
– pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku, stawianie nagrobka oraz innych opłat przewidzianych regulaminem,
– wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.

5. Na cmentarzu mogą być następujące miejsca pochówku:

a) grób ziemny zwykły stanowiący dół w ziemi do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych lub urnę z prochami i zasypuje się ziemią wydobytą z dołu,

b) grób murowany w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych lub urnę z prochami, nad którym wykonane jest sklepienie,

c) istnieje możliwość chowania ciał zmarłych w grobach głębinowych przy zachowaniu prawa obowiązującego w tym zakresie.

6. Zarządca cmentarza prowadzi Księgę Zmarłych i Księgę Cmentarną. W księdze cmentarnej należy zapisać dane osoby opiekującej się grobem i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku. Tylko ta osoba może podejmować decyzję o nowym wykorzystaniu grobu i może tym miejscem pochówku dysponować. W celu uniknięcia sporów dotyczących dysponowania grobem o każdej zmianie tej osoby winien być powiadomiony zarządca cmentarza.

7. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje opłata z tytułu dzierżawy, tzw. pokładne na okres 20 lat. Wysokość opłaty ustala administrator cmentarza wraz z parafialną radą ds. ekonomicznych. Dzierżawę można przedłużyć na kolejne 20 lat po uiszczeniu stosownej opłaty co najmniej pół roku przed upływem 20 lat. Brak przedłużenia dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, zasadniczo powoduje użycie go do ponownego pochówku. Okres zwłoki w opłacie może wynieść do 6 miesięcy, po czym grób zostanie przekopany a miejsce staje się wolne do zagospodarowania.

Można dokonać wykupienia miejsca czyli rezerwacji poprzez wniesienie pokładnego.

8. Przedłużenie dzierżawy miejsca grobowego murowanego możliwe jest po uiszczeniu stosownej opłaty w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty.

Obowiązek opłaty spoczywa na osobach zainteresowanych grobem.

9. Grób zwykły nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.

10. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić ofiarę w wysokości 10 % od wartości pomnika. Projekt ten przygotowuje wykonawca i winien on zawierać wymiary, kształt oraz wartość pomnika.

11. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza:
– maksymalny wymiar nagrobka pojedynczego 1m. x 2m.
– maksymalny wymiar nagrobka podwójnego 2m. x 2m.

12. Zgłoszenie zamiaru wykonania prac kamieniarskich należy dokonać w kancelarii parafialnej.

13. Parafia nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących roboty na cmentarzu ani za szkody przez nich wywołane.

14. Za szkody powstałe wskutek złego stanu technicznego pomnika odpowiada wyłącznie dysponent grobu.

15. Administrator cmentarza obliguje wszystkich opiekujących się grobami( czyli rodzinę lub innych opiekunów) do wnoszenia stosownych opłat cmentarnych służących na utrzymanie cmentarza oraz wywóz nieczystości i śmieci. Odpady oraz śmieci ( tylko cmentarne) powinny być składane do postawionych kontenerów śmieciowych. Stare nagrobki, ziemię, gruz oraz inne elementy z rozbiórki nagrobków i fundamentów muszą być wywożone poza teren cmentarza we własnym zakresie.

16. Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich jest możliwa w przepisanym prawem czasie po przedstawieniu administratorowi cmentarza decyzji kompetentnych organów (inspektor sanitarny, prokuratura lub sąd).

17. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza parafialnego załatwia się w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, zaś dotyczące pogrzebu w dowolnym czasie.

18. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień lub sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez administratora cmentarza w oparciu o przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

19. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

Zaleca się indywidualne ubezpieczenie nagrobków.

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

21. Regulamin będzie opublikowany na stronie internetowej parafii i tablicy na cmentarzu.

Zarządca Cmentarza
na podstawie uchwały Rady Ekonomicznej

.