xrdadacz@wp.pl

Parafialna Rada DuszpasterskaCele i zadania Rady Duszpasterskiej są następujące:

– Rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej.

– Poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich, jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej.

– Przygotowanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych.

– Troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne.

– Ożywianie i pogłębianie wiary przez dobrze zorganizowane dni skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z wybitnymi chrześcijanami, świadkami wiary.

– Wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwo -milczącej apostazji- (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu.

– Przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego w oparciu o program diecezjalny.

– Informowanie całej wspólnoty parafialnej o wynikach posiedzeń i spotkań Rady.

Struktura i posiedzenia Rady:

– Rada powinna się spotykać co miesiąc. Comiesięczne spotkania zabezpieczają żywotność i skuteczność działania.

– Radzie przewodniczy proboszcz. On zwołuje jej posiedzenia i razem z Sekretariatem ustala ich program.

– Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim.

– Sekretariat Rady sporządza protokoły z posiedzeń; zbiera od członków Rady sprawy, wnioski, propozycje do programu najbliższego posiedzenia i przedstawia je proboszczowi; prowadzi archiwum; opracowuje tekst komunikatu z posiedzenia Rady, który po aprobacie proboszcza powinien być podany do wiadomości parafian.

– Członkostwo w Radzie trwa pięć lat i może być poszczególnym członkom przedłużone. W przypadku zmiany proboszcza lub jego śmierci kadencja Rady kończy się z chwilą objęcia urzędu przez nowego proboszcza, który powołuje nową Radę.

Skład personalny Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

Sekretariat Rady:

Renata Wolniewicz;

Renata Zajączek.

Członkowie:

Ireneusz Juskowiak;

Joanna Namysł;

Damian Orpel;

Henryk Szkudłapski;

Jan Szwałek;

Irena Talarczyk;

Halina Wałęsa;

Krystyna Wałęsa.

Parafialna Rada Ekonomiczna

Parafialna Rada Ekonomiczna – jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Członków Rady wybiera proboszcz. W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie współpracować z proboszczem, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych. Proboszcz po ustaleniu składu Rady, przedstawia go Kurii Diecezjalnej do zatwierdzenia. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego zebrań, jego zastępcę oraz sekretarza. Proboszcz w porozumieniu z przewodniczącym zwołuje posiedzenia Rady, określa ich porządek i w nich uczestniczy.

Proboszcz jest zobowiązany przedstawić Radzie:

– zamierzenia dotyczące nowych inwestycji oraz remontów, konserwacji, napraw obiektów parafialnych, a także wspólnie naradzić się, w jaki sposób zostaną zgromadzone środki na ich realizację, komu zostaną zlecone prace wykonawcze, kto będzie czuwał ze strony parafii nad poprawnością ich wykonania

– ofiary, darowizny oraz inne dobra złożone przez wiernych i inne podmioty na rzecz parafii najpóźniej w ciągu pół roku po ich złożeniu.

Chociaż Rada nie może zobowiązywać proboszcza w podejmowaniu decyzji, powinien on liczyć się z jej głosem. Z każdego posiedzenia sekretarz Rady powinien sporządzić protokół, który, po przejrzeniu przez proboszcza, pozostanie w archiwum parafialnym. O najważniejszych sprawach z posiedzeń Rady należy powiadomić parafian w ogłoszeniach parafialnych.

Kadencja Rady trwa pięć lat i może być przedłużona. W przypadku zmiany proboszcza lub jego śmierci kadencja Rady kończy się z chwilą objęcia urzędu przez nowego proboszcza, który powołuje nową Radę.

 

Skład personalny Parafialnej Rady Ekonomicznej:

Przewodniczący: p. Henryk Szkudłapski (Nowa Wieś)
z-ca przewodniczącego: p. Stanisław Rataj (Koźminiec),
sekretarz: p. Lucjan Zmyślony (Budy),

Członkowie:
P. Chałupniczak Tadeusz (Polskie Olędry),
P. Kaczmarek Janusz (Nowa Wieś),
P. Matuszkiewicz Paweł (Koźminiec),                                                                                                                              P. Matuszkiewicz Waldemar (Koźminiec),                                                                                                                       
P. Panek Jerzy (Nowa Wieś),
P. Pulikowski Ferdynand (Koźminiec),
P. Zajączek Andrzej (Budy),
P. Zmyślony Henryk (Wyki).

.